Utfordringer ved kjøp av renhold

Konkurransen blant renholdsbedriftene er stor. Dette fører til sterk priskonkurranse og lave priser. Mange er usikre på hva som er riktig pris for renholdet av sitt eget bygg, dermed er ofte det laveste tilbudet det naturlige valget. Som regel er det jo også slik at lav pris også innebærer lav kvalitet, og dette medfører ofte at kunder blir skuffet over renholdstjenesten. Ikke sjelden ender man opp med å betale mange ekstraregninger for renhold man trodde var inkludert i tjenesten.

God renholdsøkonomi handler om å betale riktig pris for en tjeneste som dekker byggets reelle renholdsbehov. Da vil renholdet:

 • Vedlikeholde verdien i inventar og overflater
 • Ivareta byggets estetiske kvaliteter
 • Skape et godt innemiljø

Ved å sikre valget av leverandør gjennom ST – Consult skaper man trygghet for at man oppnår rett pris i forhold til fastlagte kvalitetskrav, sikkerhet mot uforutsette renholdskostnader, samt at laveste realistiske pris blir valgt. En kontrakt signert med ST – Consult vil være en kontrakt som sikrer kundens behov for en trygg og jevn leveranse, i tillegg til strekt redusert egeninnsats ved innkjøpsjobben.

EØS-Anbud

ST-Consult har lang erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser. Vi har god og oppdatert kunnskap om regelveket for offentlige anskaffelser og andre relevante offentlige standarder. Vi kan lede innkjøpsprossessen hele veien fra første kunngjøring til ferdig anskaffelsesprotokoll, dette gjør det enkelt å trygt å bruke bistand fra ST-Consult. Når det gjelder kjøp av renholdstjenester anbefaler å velge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

Om tildelingskriteriet “økonomisk mest fordelaktige”

Dersom renholds kontrakten skal tildeles leverandøren med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, må man fastsette på forhånd hvilke kriterier som vil legges til grunn for vurderingen. I tillegg til pris, kan man også bruke kriterier som ikke er av ren økonomisk art. Forskriften inneholder opplisting av mulige kriterier, se forskriftens §§ 13-2 og 22-2.

Disse er kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, samt tid for levering eller ferdigstillelse. Opplistingen er ikke altomfattende, slik at også kriterier som ikke er nevnt i forskriften kan være tillatte.1 Laveste pris gir ofte kvalitetsproblemer og merkostnader i den senere driften. ST-Consult har mange referanser på innkjøpsoppdrag. Riksarkivet i Oslo har alene gjennomført hele 5 EØS anbud sammen med oss. Det første så tidlig som 1999, noe som gir kundene våre tilgang til kunnskap akkumulert over lang tid.

Eksempel på arbeidsprosess

 • Kartleggingsmøte med oppdragsgiver
 • Fastsettelse av mål for innkjøpet
 • Beregne normale renholdskostnader
 • Bestemme evalueringskriterier
 • Utforme og kunngjøre konkurransegrunnlaget
 • Gjennomføre befaring av bygget
 • Ta imot tilbud å evaluere disse
 • Utforme innstilling
 • Loggføre alle hendelser i prosessen og utforme anskaffelsesprotokoll

Ta gjerne kontakt med oss eller våre referanser, kanskje har de vært i tilsvarende situasjon som den du nå befinner deg i.