Renholdsplaner

Svein Taraldsen Consult er landets eldste rådgivningsfirma innen planlegging og utvikling av renhold. Vårt mål er hele tiden å utvikle nye og bedre renholdsløsninger i takt med den renholdsfaglige og renholdstekniske utviklingen. Renholdsplaner fra ST-Consult skal alltid svare til de forskrifter og naturlige krav til hygiene, bygningsvedlikehold som foreligger, samt legge til rette for et godt arbeidsmiljø og inneklima. Vi kan dokumentere betydelige økonomiske gevinster hos alle våre kunder, og kan raskt gi en god indikasjon på hvor mye du som kunde kan spare på en modernisering av ditt renhold og tilhørende renholdsplaner.

Hvorfor ny renholdsplan fra ST-Consult?

Renhold utgjør en betydelig andel av et byggs drift- og vedlikeholdskostnader. Ved å bruke våre renholdskonsulenter i alle faser av renholdsinnkjøpet, fra planlegging til kontroll, sikrer man effekt utnyttelse av renholdsbudsjettet.

Et godt renhold har en lang rekke positive virkninger:

 • Det sikrer hygieniske forhold
 • Bidrar til et godt innemiljø
 • Skaper trivsel
 • Ivaretar byggets estetiske kvaliteter
 • Bidrar til produktivitet
 • Reduserer sjansen for arbeidsulykker

Grunnlaget for et godt renhold ligger i å utarbeidet en spesialtilpasset renholdsplan. Renholdsplanen skal sikre at de riktige renholdsoppgavene utføres tilstekkelig ofte for å oppnå den renholdskvaliteten kunden ønsker seg. Vi vil særlig fremheve betydningen av flere renholdere med fagbrev, utstrakt bruk av teamarbeid, økt forståelse for ledelse, samt nye verktøy for kvalitetskontroll. Dessuten er det fortsatt en kontinuerlig utvikling innen renholdsteknikk som gir et stadig lettere og et mer miljøvennlig renhold, så vel som bedre effektivitet totalt.

Planene tilpasses eventuelle inneklima problemer i bygget. Sammen med rutinemessig oppfølging og kvalitetskontroll innebærer dette at kunden i langt større grad enn tidligere sikres god renholdskvalitet og et forsvarlig inneklima.

Økonomi

Det overordnede målet med en ny renholdsplan er å sikre at renholdet utføres med optimal effektivitet, noe som ofte innebærer at også renholdskostnadene kuttes betydelig. Det er veldig viktig å merke seg at optimal effektivitet er ikke rovdrift på renholdspersonalet, men en maksimal utnyttelse av maskiner og de mest moderne renholdsmetoder, kombinert med riktige frekvenser. Kort fortalt handler det om å utføre oppgavene på riktig måte, tilstrekkelig ofte på de rette stedene. Målrettet, systematisk, og variert arbeid er stikkord i denne forbindelse. En renholdsplan danner grunnlag, enten for drift i egen regi, eller for en ekstern aktør. Kostnadsreduksjoner kan oppnås innenfor begge driftsfunksjoner.

Ingen to bygg er like

Renholdet må tilpasses det enkelte bygg, planen må ta hensyn til:

 • Bygningsmessige forskjeller
 • Bruksmessige forskjeller
 • Ulike kvalitetskrav og serviceforventinger

Innen for hver av de nevnte kategorier ligger et utall forskjellige parametere, hvilket innebærer at alle bygg bør planlegges nøye, hvis renholdsøkonomien skal bli optimal. Alle disse faktorene er med på skape et komplekst bilde av renholdsbehovet, noe som igjen krever at spisskompetanse og erfaring.

Arbeidsprosess

Ingen arbeidsprosesser vil være identiske, men prosessen vil følge en etablert sti, normalt:

 • Kartleggingsmøte med oppdragsgiver, fastsettelse av mål for prosjektet.
 • Befaring av bygningsmassen
 • Registrering av bygningsmessige data og overflater
 • Beregning av renholdsbehov og kalkulasjon av renholdskostnader
 • Utforming av renholdsplan med kvalitetsmål
 • Rapportering av økonomiske forhold, som investeringsbehov og lignende forutsetninger